Så här tecknar du

Du kan ladda ner och skicka in teckningssedeln nedan.

Ladda ner Prospekt
Ladda ner Teaser

Ladda ner Teckningssedel
Elektroniskt ifyllbar Teckningssedel

Företrädesemissionen säkrar språnget från medicinsk forskning till läkemedelsutveckling

Under perioden 4-18 september 2018 genomför CombiGene en företrädesemission som om den fulltecknas kommer att tillföra bolaget cirka 31 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen är garanterad till cirka 75 procent. Kapitalet som nyemissionen tillför CombiGene innebär tillsammans med anslaget om 3,36 miljoner euro från Horizon 2020 (EU:s ramprogram för forskning och utveckling) att CombiGene är väl rustat att ta epilepsiprojektet CG01 fram till kliniska studier. CombiGene tar därmed det avgörande språnget från medicinsk forskning till läkemedelsutveckling.

Verksamhet

CombiGene har utvecklat en behandlingsmetod som bygger på genteknik, vilken i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolagets behandlingsmetod innebär i korthet att en sammansättning av terapeutiska gener överförs till ett specifikt område i patientens hjärna. Detta sker med hjälp av ett virus som har tömts på sina egna gener och istället ersatts med gener som önskas överföras till nervcellerna i hjärnan. Det genmodifierade viruset injiceras i hjärnan, vilket resulterar i att de terapeutiska generna överförs till nervcellerna. Eftersom viruset har tömts på sina egna gener kan det inte föröka sig och är därför ofarligt. CombiGenes behandlingsmetod påverkar enbart det drabbade området i hjärnan till skillnad från traditionella läkemedel som påverkar hela hjärnan och kroppen. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra sjukdomar.

Affärsidé, strategi och affärsmodell

Enbart i USA uppskattas samhällets kostnader för epilepsi överstiga 15,5 miljarder USD per år och i Europa till mellan 13,8 och 20 miljarder EUR årligen. Det finns en rad antiepileptiska läkemedel, men cirka en tredjedel av patienterna blir inte tillräckligt hjälpta av befintliga läkemedel eller drabbas av allvarliga biverkningar.

Styrelsens bedömning är att marknaden för CombiGenes behandlingsmetod är global, och Bolaget avser primärt att registrera sin produkt i geografiska nyckelområden såsom USA, Europa, Japan och Kina. Bolagets genterapi avses vända sig till de patienter vars epilepsi inte kan kontrolleras med dagens läkemedel, vilket utgör cirka 30 procent av alla epilepsifall. Storleken på denna grupp kan uppgå till cirka 0,2–0,3 procent av befolkningen, vilket motsvarar cirka 2,5 miljoner människor enbart i USA och Europa. CombiGene har uppskattat antalet epilepsipatienter i målgruppen till cirka 1 miljon och marknadspotentialen för bolagets läkemedelskandidat CG01 till sammantaget mellan 350 miljoner och 2,8 miljarder EUR årligen i USA, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien och Japan.

Motiv till emissionen och användning av likvid

Bolagets långsiktiga målsättning är att utveckla genterapibaserade behandlingsmetoder för patienter med svåra sjukdomar där det föreligger ett stort medicinskt behov. CG01 riktar sig i första hand till epilepsipatienter som inte till en tillfredställande grad kan hjälpas med befintliga behandlingsmetoder och i andra hand som ett alternativ till samtliga patienter som lider av fokal epilepsi. Under 2018 avser CombiGene att fortsätta processutvecklingen av CG01 tillsammans med CGT Catapult i syfte att under 2019 producera material av den kvalitetsnorm som krävs för att därefter initiera de nödvändiga biodistributions- och toxikologistudierna. Dessa är en förutsättning för att kunna påbörja den kliniska fas l/ll studien.

Motivet till Företrädesemissionen uppgående till cirka 31,0 MSEK före emissionskostnader är primärt att erhålla rörelsekapital för fortsatt utveckling av bolagets projekt CG01 med fokus på processutveckling och tillverkning.

Initial nettolikvid planeras fördelas enligt följande prioritetsordning och omfattning nedan:

1. CG01 projektet: cirka 55 procent
2. Löpande kostnader för verksamheten och kapitalbuffert: cirka 20 procent
3. Övrig forskning: cirka 15 procent
4. Affärsutveckling: cirka 10 procent

Användning av likvid från utnyttjande av teckningsoptionerna

Emissionslikviden från teckningsoptioner serie 2018/2019 avser främst att finansiera bolagets fortsatta förberedelser för den kliniska studien av CG01. Nettolikviden, som beräknas inflyta under september till oktober 2019 (upp till cirka mellan 13,3 MSEK och 16,6 MSEK) planeras fördelas enligt följande prioritetsordning och omfattning nedan:

1. CG01 projektet: cirka 55 procent
2. Löpande kostnader för verksamheten och kapitalbuffert: cirka 20 procent
3. Övrig forskning: cirka 15 procent
4. Affärsutveckling: cirka 10 procent

Teckningskurs
Teckningskursen är 9,00 SEK per unit, d.v.s. 0,90 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckningstid
Teckning av units med stöd av uniträtter skall ske under tiden från och med den 4 september 2018 till och med den 18 september 2018. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde.

Handel med uniträtter
Handel med uniträtter äger rum på Spotlight under perioden 4 september 2018 till och med den 14 september 2018.

Emissionsvolym och belopp
Erbjudandet omfattar högst 34 395 650 aktier vilket vid full teckning inbringar cirka 31 MSEK före avdrag för emissionskostnader. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga 6 879 130 teckningsoptioner av serie 2018/2019 nyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan cirka 13,8 och 17,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Tecknings- och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit garantiåtaganden om cirka 75 procent av den initiala teckningslikviden.

Handel med BTU
Handel med BTU (betald tecknad unit) pågår från och med den 4 september 2018 och till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner.

Marknadsplats
Aktier och teckningsoptioner som emitteras i erbjudandet kommer att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market.

Övrigt
ISIN-kod för aktien: SE0006504593
ISIN-kod för uniträtter: SE0011616374
ISIN-kod för BTU: SE0011616382
ISIN-kod för teckningsoptioner av serie 2018/2019: SE0011616408

Kortnamn aktie
COMBI